Έλεγχος ψεκαστικών μηχανημάτων φυτοπροστασίας

Η καταλληλότητα των φυτοπροστατευτικού εξοπλισμού αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην αποτελεσματικότητα των γεωργικών ψεκασμών.

Η καλή λειτουργία του ψεκαστικού μας μηχανήματος , διασφαλίζει ότι αυτό είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εργασίας μας με προτεραιότητα πάντα την υγεία, την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος.

Βυτία βαθμονομημένα, χωρίς διαρροές, με τα κατάλληλα μπεκ είναι πιο αποτελεσματικά στις φυτοπροστατευτικές επεμβάσεις, αποφεύγεται η διασπορά ψεκαστικού υγρού σε οργανισμούς μη στόχους όπως σε γειτονικές καλλιέργειες ή και σε ακαλλιέργητες εκτάσεις από την ανεπιθύμητη μεταφορά σταγονιδίων νέφους, με συνέπεια να προστατεύεται το περιβάλλον και η μέλισσα.

Ο εφαρμοστής γεωργικών φαρμάκων θα πρέπει να έχει την ικανότητα βασικής και απαραίτητης επιθεώρησης του εξοπλισμού του την οποία θα μπορεί να εφαρμόζει αρχικά πριν την έναρξη των ψεκασμών αλλά και έπειτα καθόλη την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου σε τακτική βάση.

Μερικές βασικές προϋποθέσεις πριν χρησιμοποιήσουμε στον αγρό το ψεκαστικό μας μηχανήματα μας είναι :

 • Να έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΕΕ.
 • Να ανταποκρίνεται στους ελέγχους που επιβάλλει η ΕΕ στα ψεκαστικά άνω των πέντε ετών*.
 • Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης και καλής λειτουργίας που ο κάθε εφαρμοστής αγρότης πρέπει να έχει διαβάσει και κυρίως να ακολουθεί με προσοχή.

Υπάρχουν κάποια κρίσιμα σημεία στα ψεκαστικά μηχανήματα που είναι υποχρέωση των παραγώγων να ελέγχουν αλλά και να συντηρούν προκειμένου να εφαρμόζουν αποτελεσματικά και με ασφάλεια τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα στις καλλιέργειες τους .

Αυτά αφορούν:

 • Την δεξαμενή του ψεκαστικού μηχανήματος η οποία πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να μην παρουσιάζει διαρροές.
 • Την καλή λειτουργία του «σταυρού» μετάδοσης κίνησης (ισχύος) από τον δυναμοδότη του ελκυστήρα στο ψεκαστικό μας μηχάνημα. Είναι απαραίτητη η λίπανση όλου του συστήματος και ο σταυρός να διαθέτει τα κατάλληλα πλαστικά καλύμματα.
 • Τα φίλτρα του ψεκαστικού μηχανήματος πρέπει να είναι στην θέση τους, να είναι καθαρά και σε τυχόν φθορά τους να αντικαθίσταται αμέσως. Συνήθως έχουμε ένα κεντρικό φίλτρο τύπου σάκου στο άνοιγμα γεμίσματος της δεξαμενής, ένα φίλτρο αναρρόφησης μεταξύ δεξαμενής και της αντλίας, φίλτρα κατάθλιψης στις σωληνώσεις μεταξύ χειριστηρίου και μπεκ και από ένα σε κάθε ακροφύσιο.
 • Το καπάκι της δεξαμενής το οποίο πρέπει να είναι άρτιο, να κλείνει καλά ώστε όταν τον δοχείο είναι γεμάτο να μην έχουμε διαρροή ψεκαστικού υγρού. Πάνω στο καπάκι πρέπει να υπάρχει πάντα ανοιχτή μια τρύπα αερισμού ώστε να μην δημιουργείται υποπίεση στο δοχείο όταν αυτό αδειάζει με αποτέλεσμα προβλήματα στην ροη του ψεκαστικού υγρού προς την αντλία.
 • Στην αντλία η αλλαγή λαδιού να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και να ελέγχεται η στάθμη λαδιού μετά από κάθε χρήση. Τυχόν διαρροές στην αντλία αλλά και παρουσίαση κραδασμών είναι προβλήματα που πρέπει να επιδιορθώνονται άμεσα.
 • Η «φούσκα» των ψεκαστικών με παλινδρομικές αντλίες πρέπει να έχει τη πίεση που ορίζουν οι προδιαγραφές του κατασκευαστή ώστε να μην έχουμε προβλήματα αυξομειώσεων στην πίεση.
 • Ο μετρητής πίεσης (μανόμετρο γλυκερίνης) πρέπει να λειτουργεί σωστά στην θέση του (στο χειριστήριο) και να έχει την κατάλληλη διάμετρο που ορίζει η νομοθεσία.
 • Στο χειριστήριο όλες οι βαλβίδες να ανοίγουν και να κλείνουν χωρίς διαρροές και ο ρυθμιστής πίεσης πρέπει να λειτουργεί σωστά. Το ίδιο και ο κεντρικός μοχλός απομόνωσης της λειτουργίας ψεκασμού.
 • Όλες οι σωλήνες μεταφοράς του ψεκαστικού υγρού πρέπει να μην έχουν στρεβλώσεις, παραμορφώσεις, φθορές και διαρροές. Σε κάθε άλλη περίπτωση γίνεται άμεση αντικατάσταση. Δεν πρέπει επίσης να έχουμε διαρροές στα σημεία σύνδεσης αντλίας με την δεξαμενής, στο χειριστήριο κλπ.
 • Όσον αφορά τα μπεκ (ακροφύσιο) ελέγχουμε σε αυτά για τυχόν φθορές. Η αντικατάσταση γίνεται με ίδιων χαρακτηριστικών εξαρτήματα. Τα μπεκ πρέπει να είναι ίδια (τύπος, υλικό, μέγεθος, προέλευση) να έχουν την ίδια παροχή κάτι που μπορούμε να ελέγξουμε με μέτρηση και να είναι συμμετρικά κατανεμημένα στον βραχίονα του ψεκαστικού. Εξίσου σημαντική είναι και η καλή λειτουργία των φίλτρων των ακροφυσίων . Στη βάση τους τα ακροφύσια θα πρέπει να διαθέτουν αντισταγονικές διατάξεις. Επίσης να υπάρχει η δυνατότητα απομόνωσης κάθε ακροφύσιου ξεχωριστά.
 • Το ψεκαστικό μας πρέπει να έχει ευανάγνωστο δείκτη στάθμης της ποσότητας του νερού της δεξαμενής του για ακρίβεια στην ποσότητα νερού που απαιτείται.
 • Οι βαλβίδες ανάδευσης πρέπει να λειτουργούν σωστά και να αναδεύουν το ψεκαστικό υγρό. Με καθαρό νερό ως την μέση της δεξαμενής φαίνεται η λειτουργία της ανάδευσης.
 • Ο προφυλακτήρας του ανεμιστήρα να είναι σε καλή κατάσταση.

Κρίνεται απαραίτητο η κατάρτιση ενός έντυπου ελέγχου ψεκαστικού μηχανήματος και εκπαίδευση του παραγωγού πάνω σε αυτό από τις ομάδες παραγώγων για την εξοικείωση των παραγωγών με την απαραίτητη αυτή διαδικασία επιθεώρησης του συγκεκριμένου εξοπλισμού τους.

*Είναι σαφές ότι το νομοθετικό πλαίσιο ορίζει περιοδικό έλεγχο των ψεκαστικών σύμφωνα με το νόμο 4036/2012 που ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία τις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας 2009/128/ΕΚ και καθιερώνεται η τακτική επιθεώρηση του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων.

Ο χειριστής φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε κάθε περίπτωση πρέπει να συμμορφώνεται με την παραπάνω νομοθεσία και ασφαλώς με τις οδηγίες της ετικέτας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Επίσης ο έλεγχος πραγματοποιείτε λαμβάνοντας υπόψη όλα τα μέτρα προστασίας από τους ψεκασμούς.

Κατεβάστε το αρχείο “Σημεία Ελέγχου Ψεκαστικών Μηχανημάτων” από εδώ.

Contact Us

Send us an email and we'll get back to you.

Not readable? Change text. captcha txt